Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzach na naszych stronach jest TORN Sp.z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Joteyki 20 (dalej „Administrator” lub „TORN”). Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres.
 • 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: ochronadanych@ekep.eu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja Pani/Pana danych w celu nadania Pani/Panu uprawnień w systemie informatycznym $#("SYSTEM_NAME","LAYOUT"). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Kołach Łowieckich względem Polskiego Związku Łowieckiego, wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (w tym obowiązek właściwego zabezpieczenia danych) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TORN™, jakimi są zabezpieczenie systemu informatycznego przed dostępem do systemu osób nieuprawnionych (podstawa art. 6 ust. 1lit. c, e, f RODO).
 • 4. Podanie danych osobowych jest konieczne, brak ich podania może skutkować odmową nadania dostępu do systemu informatycznego.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez okres członkostwa, aktywnego lub nieaktywnego, w Polskim Związku Łowieckim.
 • 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiorców w Polsce, odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa trzeciego) ani do organizacji międzynarodowych.
 • 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • c) prawo do usunięcia danych;
  • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • f) prawo do przenoszenia danych;
  • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez TORN Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@ekep.eu.
 • 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TORN™ nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.